Verkoop Overeenkomst

Artikel 1 – Definities

In deze gevallen zijn de volgende definities van toepassing: 

Verkoper : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
Klant : een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met een verkoper;
Overeenkomst : overeenkomst op afstand voor het gehele assortiment van producten en/of diensten, waarbij de leverings- en/of afnameverplichting wordt vertraagd;
dag : kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel waarmee de klant of verkoper informatie van persoonlijk belang kan vastleggen, waardoor de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd in het geval van toekomstige behoeften.
Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de klant om gedurende de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand;
Bedenktijd : de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Overeenkomst op afstand : de overeenkomst die door de verkoper wordt gesloten in het kader van een opgezet systeem voor de verkoop van producten en/of diensten met één of meer technieken voor communicatie op afstand op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst;
Technieken voor communicatie op afstand : hulpmiddelen die het sluiten van de overeenkomst mogelijk maken, zonder dat klant en verkoper gelijktijdig in dezelfde plaats en tijd hoeven samen te komen;

Artikel 2 – Verpakkings- en verzendbedrijf

Bedrijfsnaam :  APLINE EUROPE SARL
Woon- en bezoekadres : 4 Route Bois de Ratier 18400 Saint Florent sur Cher / Frankrijk
Telefoon : +33 6 21 09 34 30
Openingsuren : Maandag t/m vrijdag 09:00 – 18:00
E-mailadres : [email protected]
SIRET : 910 453 414 000 13
BTW : FR 139 104 534 14

Apline Europe SARL is als enige verantwoordelijk voor de verpakking en verzending.
Productverkoper: AccessoryPart Oto Aksesuarları SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Veysel Karani Mah. 5. Kültür Sk. Nr.6, BURSA

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en klant.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant gepresenteerd. Als dit niet mogelijk is, houd er dan rekening mee dat de algemene voorwaarden bij de verkoper verkrijgbaar zijn voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten en op verzoek zo spoedig mogelijk en kosteloos aan de klant zullen worden meegedeeld.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, ongeacht het vorige artikel, in een elektronische omgeving aan de klant worden aangeboden, zodat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden bijgehouden. . In een duurzame dataomgeving en indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de plaats waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden onderhandeld en zij op verzoek van de klant al dan niet kosteloos langs elektronische weg zullen worden toegezonden. Voor deze informatie kan de klant ook contact opnemen met [email protected] en om aanvullende informatie vragen.
In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn de leden 2 en 3 van deze Overeenkomst van toepassing wanneer andere specifieke product- of servicevoorwaarden van toepassing zijn, en in geval van strijdigheid met de Algemene Voorwaarden, dient de Klant zich altijd aan een van de volgende aanbevelingen te houden: De verkoper biedt. De klant kiest het meest geschikte voertuig met een of meer van de door de verkoper aangeboden opties.

Artikel 4 – Aanbieding

Uit de inhoud van het aanbod moet duidelijk blijken dat het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten of representatief voor het verkochte product. De verkoper is niet verantwoordelijk voor kennelijke fouten in het aanbod.Elk aanbod bevat informatie waaruit blijkt dat de klant volledig op de hoogte is van zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de aanvaarding van de overeenkomst. Dit betreft met name: de prijs is inclusief alle belastingen; eventuele bezorgkosten; Soort contractontwerp en de daar te nemen maatregelen; indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend; wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst; Deadline voor het accepteren van het aanbod of deadline voor het accepteren van de prijs; indien de gebruikskosten van de telecommunicatiemiddelen anders worden berekend dan het normale basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand; of het zal worden gearchiveerd na aanvaarding van het contract en hoe de klant dit kan opvragen, indien van toepassing; die hij kan controleren en indien nodig corrigeren; Frans, alle talen waarin dit contract kan worden ondertekend; de gedragscode van de verkoper en hoe de klant deze regels elektronisch kan opvragen; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. indien de gebruikskosten van de telecommunicatiemiddelen anders worden berekend dan het normale basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand; of het zal worden gearchiveerd na aanvaarding van het contract en hoe de klant dit kan opvragen, indien van toepassing; die hij kan controleren en indien nodig corrigeren; Frans, alle talen waarin dit contract kan worden ondertekend; de gedragscode van de verkoper en hoe de klant deze regels elektronisch kan opvragen; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. indien de gebruikskosten van de telecommunicatiemiddelen anders worden berekend dan het normale basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand; of het zal worden gearchiveerd na aanvaarding van het contract en hoe de klant dit kan opvragen, indien van toepassing; die hij kan controleren en indien nodig corrigeren; Frans, alle talen waarin dit contract kan worden ondertekend; de gedragscode van de verkoper en hoe de klant deze regels elektronisch kan opvragen; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. die hij kan controleren en indien nodig corrigeren; Frans, alle talen waarin dit contract kan worden ondertekend; de gedragscode van de verkoper en hoe de klant deze regels elektronisch kan opvragen; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. die hij kan controleren en indien nodig corrigeren; Frans, alle talen waarin dit contract kan worden ondertekend; de gedragscode van de verkoper en hoe de klant deze regels elektronisch kan opvragen; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – Overeenkomst

de bepalingen van artikel 4; Het contract komt tot stand wanneer de klant het aanbod aanvaardt en voldoet aan de hier vermelde voorwaarden.
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, deelt de verkoper onverwijld mede dat hij het aanbod langs elektronische weg aanvaardt. Zolang deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst herroepen.In geval van een elektronische overeenkomst treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische datatransmissie en zorgt hij voor een veilige webomgeving met SSL. Indien de klant elektronisch kan betalen, neemt de verkoper alle nodige veiligheidsmaatregelen.De verkoper kan zich op de hoogte stellen of de klant binnen de wettelijke kaders aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor het juridisch sluiten van een overeenkomst op afstand. De verkoper heeft het recht
De verkoper is verplicht het product of de dienst op zodanige wijze aan de klant te verstrekken dat de volgende informatie in een schriftelijke of toegankelijke vorm kan worden opgeslagen in een persistente data-omgeving: het bezoekadres van de leveranciersorganisatie waar klanten met klachten terecht kunnen; Een duidelijke vermelding onder welke voorwaarden en op welke wijze de klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht of dat het herroepingsrecht niet zal worden uitgeoefend; klantenservice en garantie-informatie; Gegevens opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden, mits de Verkopers deze gegevens aan de Klant hebben meegedeeld vóór het sluiten van de Voorwaarden voor ontbinding van de overeenkomst,

Artikel 6 – Herroepingsrecht De

De klant heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen fysiek heeft ontvangen. [email protected] met uw e-mailadres opgegeven bij de bestelling. Het herroepingsrecht kan niet worden gebruikt in toepassingen zoals Brief – telefoon – WhatsApp kan worden uitgeoefend. Gedurende deze periode is de klant verplicht het product en de verpakking met zorg te vervoeren. Hij zal in dit kader het product alleen uitpakken of controleren of hij het product wil houden. Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dient u het geleverde product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de verkoper te retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke informatie. Geretourneerde producten waarvan de verzendkosten niet zijn betaald, worden niet geaccepteerd. de
Producten moeten zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing, worden geretourneerd aan 4 Rte de Bois. U moet het terugsturen naar ons bedrijf APLINE EUROPE SARL gevestigd in Ratier, 18400 Saint Florent Sur Cher / Frankrijk. Voor uw herroepingsrecht en retournering dient u het transportbedrijf te informeren dat u het product heeft afgeleverd. Voor retourzendingen na 14 dagen is de autorisatieprocedure ter beoordeling van APLINE EUROPE SARL. De terugbetaling van de productprijs vindt plaats binnen 3-14 werkdagen na bevestiging dat het geretourneerde product intact is.
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van zaken die het gevolg zijn van andere manipulaties dan nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de betreffende zaken vast te stellen Zakelijke klanten (B2B) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 7 – Kosten bij herroeping

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn alle retourkosten voor rekening van de
verkoper. Als de klant het bedrag betaald heeft, zal de verkoper het orderbedrag binnen 3-14 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel terugbetalen. Er kunnen verzendkosten en/of herbevoorradingskosten van toepassing zijn als het door de klant geretourneerde product niet voldoet aan de retourvereisten. Tot 100% te betalen op basis van de kosten vermeld op de verzendfactuur. Herbevoorradingskosten: Maximaal 10% van het te betalen orderbedrag. Tenzij u ermee instemt, zullen we een terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt; Deze terugbetaling kost je in ieder geval niets.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit alleen worden uitgesloten als de verkoper dit voor het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk in het aanbod heeft vermeld.
Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor de volgende overeenkomsten: overeenkomsten voor de levering van duidelijk gepersonaliseerde goederen; Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen; Overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor dergelijke publicaties Overeenkomsten voor de levering van goederen die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd Overeenkomsten voor de levering van goederen na levering die, vanwege hun aard, onlosmakelijk verbonden zijn met andere goederen zijn contracten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware, die na levering door de klant worden geopend; overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten, waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen; Contracten voor het leveren van diensten, waarvan de uitvoering begint na uitdrukkelijke afstand; Contracten voor dringende en uitdrukkelijk gevraagde onderhouds- of herstellingsinterventies bij de klant thuis, in het kader van reserveonderdelen en werken die strikt noodzakelijk zijn om te reageren op noodsituaties; Overeenkomsten voor de levering van accommodatie, vervoer, maaltijden, gastvrijheidsdiensten Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet wordt gepresenteerd in een fysieke omgeving en waarvan de uitvoering begint, nadat de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd en afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht Zakelijke klanten (B2B) zijn vrijgesteld van het herroepingsrecht. De te nemen beslissing is ter beoordeling van APLINE EUROPE SARL.

Artikel 9 – Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven die afhankelijk zijn van de financiële markt en waarop zij geen invloed kan uitoefenen. diensten aanbieden. De relatie tot deze schommelingen en het feit dat sommige van de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden alleen getolereerd als ze hun oorzaak vinden in wet- of regelgeving. aanbiedingen zijn inclusief de wettelijke BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en eventueel aan de van tijd tot tijd geldende wettelijke en/of reglementaire eisen. .sluiting van contract . In volgorde. Tevens staat verkoper er bij overeenkomst voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
De garantie van een andere verkoper, fabrikant of importeur doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de klant op grond van het contract waarbij de verkoper uitdrukkelijk niet verantwoordelijk is voor eventuele veroorzaakte schade. Schadeclaims daarbuiten worden bij voorbaat afgewezen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Het afleverpunt is het adres dat de klant doorstuurt naar het bedrijf of de beveiligde afleverpunten die door de koeriers voor sommige koeriers zijn ingesteld. Als de verkoper de bestelling heeft verzonden via de aflevermethode; De klant verbindt zich ertoe het product te ontvangen van de afleveradressen.
Onverminderd hetgeen hierover in artikel 4 van de vorige voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. In geval van vertraging bij de levering of gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van de bestelling, wordt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen na de datum van verzending van de bestelling op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om het contract kosteloos te herroepen en alle gedane betalingen terug te betalen. In dit geval zal APLINE EUROPE SARL de klant kortingscodes van 5% – 10% – 20% verstrekken
Beschikbaar om klanttevredenheid te garanderen. In geval van herroeping conform het vorige lid zal de verkoper het door de klant betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van herroeping terugbetalen. Als een besteld product niet geleverd kan worden, moet de verkoper proberen een nieuw product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging dient op duidelijke en begrijpelijke wijze te worden gemeld dat een nieuw product wordt geleverd. Bij gewijzigde producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van het terugzenden zijn voor rekening van de verkoper.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt de verkoper het risico van beschadiging en/of verlies van de producten totdat deze zijn afgeleverd bij de klant of een vooraf aan de verkoper aangemelde persoon.

Artikel 12 – Duur van Transacties

De klant kan het contract voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van de geldende opzeggingsregels, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.
De looptijd van een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan is maximaal 2 jaar. Indien is overeengekomen dat door stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand kan worden verlengd, wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en bedraagt de opzegtermijn na contractverlenging maximaal één maand.

Artikel 13 – Betaling

Indien de klant de betaling dient te verrichten via overschrijving op de zichtrekening, dient, tenzij anders is overeengekomen, het door de klant verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. Als de overboeking niet binnen 14 dagen is gedaan, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De betaling wordt onmiddellijk na aankoop uitgevoerd met een creditcard/debetkaart of PAYPAL. In het geval van een overeenkomst van opdracht, gaat deze termijn in op het moment dat de klant bij de klant arriveert. De overeenkomst moet bilateraal worden geratificeerd.
De klant is verplicht om de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betalingsgegevens.In geval van wanbetaling door de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor om de eerder aan de klant meegedeelde redelijke kosten te vorderen in het kader van de informatie verstrekt door de wettelijke bepalingen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De Verkoper beschikt over een voldoende openbaar klachtenmechanisme en zal de klacht behandelen in overeenstemming met dat klachtenmechanisme.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, na een uitgebreide en nauwkeurige uitleg aan de verkoper te worden gericht Klachten door de verkoper dienen binnen 14 dagen na de datum van verzending van het ontvangstbewijs te worden afgehandeld . Als de afhandeling van de klacht te lang duurt, stuurt de verkoper de klacht binnen 14 dagen met een bericht van ontvangst en de termijn waarbinnen de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden gedagvaard. Mochten wij uw klacht in het ergste geval niet kunnen oplossen, dan kunt u uw klacht ook doorsturen naar de Geschillencommissie via het Europees ODR-platform.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Franse recht van toepassing.

TERUG NAAR BOVEN